Więcej

Dekoduj SSL

Certyfikat SSL to plik z kodem szyfrującym klucz publiczny i informacje dla kogo został wystawiony (nazwa domeny, dane firmy etc.). Tutaj możesz sprawdzić, czy wszystkie dane zakodowane w Twoim certyfikacie są poprawne.

Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE-----” i „-----END CERTIFICATE-----”.

Tutaj wklej całą treść certyfikatu SSL

Przykładowe dane

Przekopiuj poniższe dane i zobacz przykład poprawnego certyfikatu SSL.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDsDCCApgCCQCDMdSyqOQ46TANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBmTEdMBsGA1UEChMU
RG9tZW55LnBsIHNwLiB6IG8uby4xCzAJBgNVBAsTAklUMR0wGwYJKoZIhvcNAQkB
Fg5pbmZvQGRvbWVueS5wbDEUMBIGA1UECBMLbWFsb3BvbHNraWUxDzANBgNVBAcT
BktyYWtvdzELMAkGA1UEBhMCUEwxGDAWBgNVBAMTD2RvbWVueS10ZXN0LmNvbTAe
Fw0xMTEyMDgxMTE1MzRaFw0yMTEyMDUxMTE1MzRaMIGZMR0wGwYDVQQKExREb21l
bnkucGwgc3AuIHogby5vLjELMAkGA1UECxMCSVQxHTAbBgkqhkiG9w0BCQEWDmlu
Zm9AZG9tZW55LnBsMRQwEgYDVQQIEwttYWxvcG9sc2tpZTEPMA0GA1UEBxMGS3Jh
a293MQswCQYDVQQGEwJQTDEYMBYGA1UEAxMPZG9tZW55LXRlc3QuY29tMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmTYKchSoysMQk2Du9cBF6NFvxgt7
icD5kTPfUYMVN+qgggGpe/3o77RnTXci/yOBkQRsx3mfPdmuzLwA1VViL2t8IJy4
CH9ipkuk9Q7k2n0x1t4nZBIfCnOERvAv58hQGwuP6OlF9K46C8tVHHJ03OjfrY0M
ppXITWimDf3XtGFYaqGV7jxxo2Pd8WUevzLiP+p4kBn/jBUV/D1dHZ2aLMV7lgZy
FPgjmsk+1ZuzJXhoL8BPgKgsFk+ODDJJFwcTkLS8FUIurFays6MdKz4TgCYFqpxd
uLcz/WKcUWbKSw4AU9UpKSwOt7sJwO9Rf7xqqkJFuCQlMshLJAusTLLCWwIDAQAB
MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAonUMF2aYgf8OdfGLorAS/HLsSlybpxF+T0Zcc
jBvK9IhQmxzCPVIoQ3OcrXE1juWcOcf9p8Yo6LWN7qEPems5T/2IUEOY4NQSXmhY
AMl0OkuRd82ZCtepQcVVYBkC7JnhRV0bWfCi5oKduCc0LwUfj1eCSmNy4Oa/4veq
M8St2LohD4gPdzvLp0EqATbOMO/8vGg9Az4wfIkIB5sShU3qqRFC+NPB/B2O6ibP
6hmYNgK4xG3AAf1DNEWTBK1nY5bKg0N5CczuErQ543X+xNP2nfvFrEg4ShZon2KQ
xlUWIW4C7Xh6Q4P+Vl6fqofC61nMielE3TFl/SfPXy45KALW
-----END CERTIFICATE-----

Przekopiuj poniższe dane i zobacz przykład nieprawidłowego certyfikatu SSL.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
NIIErTCCA5WgAwIBAgIJAPq4/7SEKSZ8MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGVMRswGQYD
VQQKExJBbGVrc2FuZGVyIENob21pY3oxCzAJBgNVBAsTAklUMR8wHQYJKoZIhvcN
AQkBFhBhZG1pbkBjaG9taWN6LmV1MRUwEwYDVQQIEwxkb2xub3NsYXNraWUxEDAO
BgNVBAcTB1dyb2NsYXcxCzAJBgNVBAYTAlBMMRIwEAYDVQQDEwlkb21lbnkucGww
HhcNMTExMTI4MTI0NDUzWhcNMTIxMTI3MTI0NDUzWjCBlTEbMBkGA1UEChMSQWxl
a3NhbmRlciBDaG9taWN6MQswCQYDVQQLEwJJVDEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQYWRt
aW5AY2hvbWljei5ldTEVMBMGA1UECBMMZG9sbm9zbGFza2llMRAwDgYDVQQHEwdX
cm9jbGF3MQswCQYDVQQGEwJQTDESMBAGA1UEAxMJZG9tZW55LnBsMIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAt1whcAJkWlRAsdABENYS9JFyytSZhAxK
Tgr0aiwYRAowPvSvoznPZYWAn8uNFMQkO8QxyMzKTQxjq/QU9apqKA6pdEnNp/hY
BuT1gitG7bkkzrnfBq3eYbO8RG0aiSDT/7nyZzgixM66Ka0qAZ9iPrsNRqa3Y9OH
fibcRRzhjmq1kMiwDKhpHgU2TvGE4yg0kRD8qfc9F5EY3UCGg93kLRq5D6gwsiEy
cc68fwqaqYVF3OG2vQeQQYI1LCjJd/5jHSYkw3n9PRSybydGP+FB+ICAKW1XMXXF
0CapAN04LZjshpFg0JwKFlUfrougxvBhcxq6PmZ4QqzxhL3Ubs6tTQIDAQABo4H9
MIH6MB0GA1UdDgQWBBRfg3MdSrrhtCCNY79RkuHrtejPxzCBygYDVR0jBIHCMIG/
gBRfg3MdSrrhtCCNY79rkuHrtejPx6GBm6SBmDCBlTEbMBkGA1UEChMSQWxla3Nh
bmRlciBDaG9taWN6MQswCQYDVQQLEwJJVDEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQYWRtaW5A
Y2hvbWljei5ldTEVMBMGA1UECBMMZG9sbm9zbGFza2llMRAwDgYDVQQHEwdXcm9j
bGF3MQswCQYDVQQGEwJQTDESMBAGA1UEAxMJZG9tZW55LnBsggkA+rj/tIQpJnww
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAbjrB5tbWv2mKXC2OvsRU
tez0gYUFPHrsStXC/QTdek0EctG2jIMrKL0ZHHMs6tfYbMlXrMdm+XG0/nvNeBeT
5AlOA3tS2fOPt6GMG4uHmHRDgOmbGXfZ8OiVk0Rwd7zvWmrC0GNin2NVKfi4DYVG
iAdkaxKDotygAsZxitbcayCehLU3TCoFWOrMcdoGQPB8r3ogLtNXEL3x457dl8G4
xiGIVS62za6jLN0d0xCa5QYJgU+pnPBRgjYqIMsiZUinjoBqiykCIMfNTHskYmau
IsP+OqC6g3sEqKUH8KPJDqfFPBiH07PGzaUsPbRZBUY7CmMsSfpet0XPMoK3oyX+
QQ==
-----END CERTIFICATE-----

cyber_Folks S.A. – Ustawienia plików cookies

Lubisz dobre ciastka? My też! Niektóre pliki cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Zaakceptuj także dodatkowe pliki cookies, związane z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i marketingiem. Pliki cookie służą także do personalizacji reklam. Dzięki nim otrzymasz najlepsze doświadczenie naszej strony internetowej, którą stale doskonalimy. Udzielona dobrowolnie zgoda w każdej chwili może być wycofana lub zmodyfikowana. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeśli wolisz określić swoje preferencje precyzyjnie – zapoznaj się z rodzajami plików cookies poniżej.

Funkcjonalne (zawsze aktywne)

To niezbędne do funkcjonowania strony pliki cookies. Strona nie będzie działać w pełni prawidłowo bez akceptacji tego rodzaju ciastek. Przykład: Plik cookie, który zapisuje Twoją zgodę lub sprzeciw, jest potrzebny, abyśmy wiedzieli, czy mamy Twoją zgodę na określone działania na stronie, pozwolą również zalogować się do Panelu Klienta, złożyć zamówienie lub skontaktować się z nami przez chat.

Analityczno-wydajnościowe

Umożliwią zebranie informacji o sposobie korzystania ze strony. Te pliki pozwolą nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie, a także dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, oraz zrozumieć jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Pomagają nam w analizie wydajności strony i zbieraniu syntetycznych informacji. Przykład: Możemy wykonywać mapy ciepła, dzięki czemu wiemy, które treści są czytelne, a które nie, a to pozwala na lepsze zaprojektowanie strony. Dzięki nim widzimy także, które wpisy blogowe były czytane częściej, a które rzadziej, co pozwala nam opracowywać bardziej interesujące treści. Głównym narzędziem z jakiego korzystamy jest Google Analytics.

Społecznościowe

To pliki cookies dotyczące platform społecznościowych umożliwią powiązania Cię z Twoimi kontami w mediach społecznościowych. Możesz w nich udostępniać treści pochodzące z naszej strony. Pliki sieci społecznościowych (pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. Facebooka) zbierają informacje w celu zapewnienia spersonalizowanych treści reklamowych. Przykładowo: Reklamy w Twoich mediach społecznościowych są lepiej dopasowane do Ciebie i zmniejszasz szansę na bombardowanie reklamami już kupionych usług lub produktów.

Marketingowe

To pliki związane z działaniem systemów automatyzacji marketingu oraz rozliczalnością reklam. Dzięki nim ograniczamy np. liczbę wyświetleń danej reklamy. Pozwalają nam także wykonywać testy porównawcze, dzięki którym stale doskonalimy działanie naszej strony. Testując wiele układów strony możemy łatwiej uzyskać taki, który zapewnia najlepszą czytelność dla użytkowników. Komunikacja staje się również bardziej spersonalizowana. Przykładowo: możemy podpowiedzieć Ci artykuł na temat tego, jak znaleźć nazwę domenową, kiedy widzimy, że szukasz domeny i trudno Ci znaleźć pasującą nazwę. Możemy też np. wyświetlić Ci podpowiedź, dotyczącą logowania, jeśli widzimy kilka nieudanych prób z rzędu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach budowany jest Twój profil zainteresowań. Głównie korzystamy z sieci reklamowej Google oraz Facebook.