Więcej

Dekoduj CSR

Plik CSR (Certificate Signing Request) jest niezbędny do wystawienia certyfikatu SSL. Często generuje go i dostarcza zamawiającemu osoba pośrednia. Z formy CSR nie da się odczytać zakodowanych w nim informacji. W tym celu można skorzystać z dekodera pliku CSR, to najprostszy sposób weryfikacji danych, na które ma zostać wystawiony certyfikat SSL. Dekodowanie CSR daje pewność, że wszystkie zawarte w nim informacje są poprawne.

Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----” oraz „-----END CERTIFICATE REQUEST-----”.

Tutaj wklej całą treść pliku CSR

Przykładowe dane

Przekopiuj poniższe dane, aby zobaczyć przykład poprawnego pliku CSR.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC3zCCAccCAQAwgZkxHTAbBgNVBAoTFERvbWVueS5wbCBzcC4geiBvLm8uMQsw
CQYDVQQLEwJJVDEdMBsGCSqGSIb3DQEJARYOaW5mb0Bkb21lbnkucGwxFDASBgNV
BAgTC21hbG9wb2xza2llMQ8wDQYDVQQHEwZLcmFrb3cxCzAJBgNVBAYTAlBMMRgw
FgYDVQQDEw9kb21lbnktdGVzdC5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQCZNgpyFKjKwxCTYO71wEXo0W/GC3uJwPmRM99RgxU36qCCAal7/ejv
tGdNdyL/I4GRBGzHeZ892a7MvADVVWIva3wgnLgIf2KmS6T1DuTafTHW3idkEh8K
c4RG8C/nyFAbC4/o6UX0rjoLy1UccnTc6N+tjQymlchNaKYN/de0YVhqoZXuPHGj
Y93xZR6/MuI/6niQGf+MFRX8PV0dnZosxXuWBnIU+COayT7Vm7MleGgvwE+AqCwW
T44MMkkXBxOQtLwVQi6sVrKzox0rPhOAJgWqnF24tzP9YpxRZspLDgBT1SkpLA63
uwnA71F/vGqqQkW4JCUyyEskC6xMssJbAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOC
AQEAQFT5a7x10DKCPG8k1d1gAx1w++vzK08e/ldURpLuf/CdfVfTgliRr9xiopCg
ESfdkHdRKZL8/4WcZxBXZqkg487hHVm6Wj4O80bKKki1ng3DlXHvLiPwHHLt0mnj
JVIy/P6G5mamf0lG5hs+PQK7K6ZRGERXAWmQGQdR6ciDWoA5n5SaXC3mMY+KTbin
HCcpd2FXrKSJYjnHq8HJreETNttE5gJX/L1KGjcx3GVJfZ7vetVX+B7rLwdkjHOD
3phnKZWRJFfcGxqlVuVQtKMUyXRatHdoigZPsqIG3aha4w+lCBzcg7nW18Krr5QA
b9yN0VKDCoY7xPZjlwu0HhfF0A==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Przekopiuj poniższe dane, aby zobaczyć przykład nieprawidłowego pliku CSR.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
NIIC3jCCAcYCAQAwgZgxFTATBgNVBAoTDEphbiBLb3dhbHNraTELMAkGA1UECxMC
SVQxJDAiBgkqhkiG5w0BCQEWFWRlbW9fY2xpZW50QGRvbWVueS5wbDEUMBIGA1UE
CBMLbWFsb3BvbHNraWUxDzANBgNVBAcTBktyYWtvdzELMAkGA1UEBhMCUEwxGDAW
BgNVBAMTD2RvbWVueS10ZXN0LmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAL/nSfI6H2qzTwfqswLIqAqKWF+xqyOAvshym+Pmw/vrM/Pr2dvO4ivI
7E2e+u2Qh+Usd3NzTHg3o9KoM5DJLPC8Ju6cCTzq5rk8J7KuslPDCVP6VDZTsCSq
ZxzUTn3ikDyQMDL3ZTRvacOOf547yRURa4mEqy7BS7o+c/IKlyfIXUpmlBSiCDdc
6YCPSYSNuihQoz4FAHuwyiYaMe+/2TZ7NXM4puR/IaKHoN51GBxFq8L3OVHD8NmE
lEcbpmlHQpf6bkOb9dbGi6ame5k1W0d80CHV/rmVcJaeIDdEvLun0DBeOHJqsvW6
G7VaEDgOASgTPlEnk4pWamD+RF2dJIUCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4IB
AQAnIB9i4waLjg2gSAqvZkokxJT9PxRGQA3ECL9WDBlwenvdI/ixENJK2DXajA0H
XW36AZwByPbGUHRRPCZmWpok3uEJbcTwG7bZ81wU5J+NQGvDPU9I4RdHr/5E8gag
Km/lMh1kJ5EKY7SGU8s7yyjkCgv2DZcDFzu6LL0yA/r9it4yGGZSVpkh1SCU6l+z
qK1xESHAncguI34BQP9eslI7Fq4Yp2rY4MjM/v+uhP9wwQD/PdVW60e0nafR9hK1
LVACiIfEKlmvvVjisaK+lA0ivwOwjyrY8jhFrHUSl6Z5HW65nISJemAo75/OCNeh
RWqDWzE+0WZO/0bgCRJfzTAD
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

cyber_Folks S.A. – Ustawienia plików cookies

Lubisz dobre ciastka? My też! Niektóre pliki cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Zaakceptuj także dodatkowe pliki cookies, związane z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i marketingiem. Pliki cookie służą także do personalizacji reklam. Dzięki nim otrzymasz najlepsze doświadczenie naszej strony internetowej, którą stale doskonalimy. Udzielona dobrowolnie zgoda w każdej chwili może być wycofana lub zmodyfikowana. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeśli wolisz określić swoje preferencje precyzyjnie – zapoznaj się z rodzajami plików cookies poniżej.

Funkcjonalne (zawsze aktywne)

To niezbędne do funkcjonowania strony pliki cookies. Strona nie będzie działać w pełni prawidłowo bez akceptacji tego rodzaju ciastek. Przykład: Plik cookie, który zapisuje Twoją zgodę lub sprzeciw, jest potrzebny, abyśmy wiedzieli, czy mamy Twoją zgodę na określone działania na stronie, pozwolą również zalogować się do Panelu Klienta, złożyć zamówienie lub skontaktować się z nami przez chat.

Analityczno-wydajnościowe

Umożliwią zebranie informacji o sposobie korzystania ze strony. Te pliki pozwolą nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie, a także dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, oraz zrozumieć jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Pomagają nam w analizie wydajności strony i zbieraniu syntetycznych informacji. Przykład: Możemy wykonywać mapy ciepła, dzięki czemu wiemy, które treści są czytelne, a które nie, a to pozwala na lepsze zaprojektowanie strony. Dzięki nim widzimy także, które wpisy blogowe były czytane częściej, a które rzadziej, co pozwala nam opracowywać bardziej interesujące treści. Głównym narzędziem z jakiego korzystamy jest Google Analytics.

Społecznościowe

To pliki cookies dotyczące platform społecznościowych umożliwią powiązania Cię z Twoimi kontami w mediach społecznościowych. Możesz w nich udostępniać treści pochodzące z naszej strony. Pliki sieci społecznościowych (pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. Facebooka) zbierają informacje w celu zapewnienia spersonalizowanych treści reklamowych. Przykładowo: Reklamy w Twoich mediach społecznościowych są lepiej dopasowane do Ciebie i zmniejszasz szansę na bombardowanie reklamami już kupionych usług lub produktów.

Marketingowe

To pliki związane z działaniem systemów automatyzacji marketingu oraz rozliczalnością reklam. Dzięki nim ograniczamy np. liczbę wyświetleń danej reklamy. Pozwalają nam także wykonywać testy porównawcze, dzięki którym stale doskonalimy działanie naszej strony. Testując wiele układów strony możemy łatwiej uzyskać taki, który zapewnia najlepszą czytelność dla użytkowników. Komunikacja staje się również bardziej spersonalizowana. Przykładowo: możemy podpowiedzieć Ci artykuł na temat tego, jak znaleźć nazwę domenową, kiedy widzimy, że szukasz domeny i trudno Ci znaleźć pasującą nazwę. Możemy też np. wyświetlić Ci podpowiedź, dotyczącą logowania, jeśli widzimy kilka nieudanych prób z rzędu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach budowany jest Twój profil zainteresowań. Głównie korzystamy z sieci reklamowej Google oraz Facebook.