Więcej

Dekoduj CSR

Plik CSR (Certificate Signing Request) jest niezbędny do wystawienia certyfikatu SSL. Często generuje go i dostarcza zamawiającemu osoba pośrednia. Z formy CSR nie da się odczytać zakodowanych w nim informacji. W tym celu można skorzystać z dekodera pliku CSR, to najprostszy sposób weryfikacji danych, na które ma zostać wystawiony certyfikat SSL. Dekodowanie CSR daje pewność, że wszystkie zawarte w nim informacje są poprawne.

Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----” oraz „-----END CERTIFICATE REQUEST-----”.

Tutaj wklej całą treść pliku CSR

Przykładowe dane

Przekopiuj poniższe dane, aby zobaczyć przykład poprawnego pliku CSR.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC3zCCAccCAQAwgZkxHTAbBgNVBAoTFERvbWVueS5wbCBzcC4geiBvLm8uMQsw
CQYDVQQLEwJJVDEdMBsGCSqGSIb3DQEJARYOaW5mb0Bkb21lbnkucGwxFDASBgNV
BAgTC21hbG9wb2xza2llMQ8wDQYDVQQHEwZLcmFrb3cxCzAJBgNVBAYTAlBMMRgw
FgYDVQQDEw9kb21lbnktdGVzdC5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQCZNgpyFKjKwxCTYO71wEXo0W/GC3uJwPmRM99RgxU36qCCAal7/ejv
tGdNdyL/I4GRBGzHeZ892a7MvADVVWIva3wgnLgIf2KmS6T1DuTafTHW3idkEh8K
c4RG8C/nyFAbC4/o6UX0rjoLy1UccnTc6N+tjQymlchNaKYN/de0YVhqoZXuPHGj
Y93xZR6/MuI/6niQGf+MFRX8PV0dnZosxXuWBnIU+COayT7Vm7MleGgvwE+AqCwW
T44MMkkXBxOQtLwVQi6sVrKzox0rPhOAJgWqnF24tzP9YpxRZspLDgBT1SkpLA63
uwnA71F/vGqqQkW4JCUyyEskC6xMssJbAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOC
AQEAQFT5a7x10DKCPG8k1d1gAx1w++vzK08e/ldURpLuf/CdfVfTgliRr9xiopCg
ESfdkHdRKZL8/4WcZxBXZqkg487hHVm6Wj4O80bKKki1ng3DlXHvLiPwHHLt0mnj
JVIy/P6G5mamf0lG5hs+PQK7K6ZRGERXAWmQGQdR6ciDWoA5n5SaXC3mMY+KTbin
HCcpd2FXrKSJYjnHq8HJreETNttE5gJX/L1KGjcx3GVJfZ7vetVX+B7rLwdkjHOD
3phnKZWRJFfcGxqlVuVQtKMUyXRatHdoigZPsqIG3aha4w+lCBzcg7nW18Krr5QA
b9yN0VKDCoY7xPZjlwu0HhfF0A==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Przekopiuj poniższe dane, aby zobaczyć przykład nieprawidłowego pliku CSR.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
NIIC3jCCAcYCAQAwgZgxFTATBgNVBAoTDEphbiBLb3dhbHNraTELMAkGA1UECxMC
SVQxJDAiBgkqhkiG5w0BCQEWFWRlbW9fY2xpZW50QGRvbWVueS5wbDEUMBIGA1UE
CBMLbWFsb3BvbHNraWUxDzANBgNVBAcTBktyYWtvdzELMAkGA1UEBhMCUEwxGDAW
BgNVBAMTD2RvbWVueS10ZXN0LmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAL/nSfI6H2qzTwfqswLIqAqKWF+xqyOAvshym+Pmw/vrM/Pr2dvO4ivI
7E2e+u2Qh+Usd3NzTHg3o9KoM5DJLPC8Ju6cCTzq5rk8J7KuslPDCVP6VDZTsCSq
ZxzUTn3ikDyQMDL3ZTRvacOOf547yRURa4mEqy7BS7o+c/IKlyfIXUpmlBSiCDdc
6YCPSYSNuihQoz4FAHuwyiYaMe+/2TZ7NXM4puR/IaKHoN51GBxFq8L3OVHD8NmE
lEcbpmlHQpf6bkOb9dbGi6ame5k1W0d80CHV/rmVcJaeIDdEvLun0DBeOHJqsvW6
G7VaEDgOASgTPlEnk4pWamD+RF2dJIUCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4IB
AQAnIB9i4waLjg2gSAqvZkokxJT9PxRGQA3ECL9WDBlwenvdI/ixENJK2DXajA0H
XW36AZwByPbGUHRRPCZmWpok3uEJbcTwG7bZ81wU5J+NQGvDPU9I4RdHr/5E8gag
Km/lMh1kJ5EKY7SGU8s7yyjkCgv2DZcDFzu6LL0yA/r9it4yGGZSVpkh1SCU6l+z
qK1xESHAncguI34BQP9eslI7Fq4Yp2rY4MjM/v+uhP9wwQD/PdVW60e0nafR9hK1
LVACiIfEKlmvvVjisaK+lA0ivwOwjyrY8jhFrHUSl6Z5HW65nISJemAo75/OCNeh
RWqDWzE+0WZO/0bgCRJfzTAD
-----END CERTIFICATE REQUEST-----