Więcej

Tomcat

Generowanie CSR dla serwera Tomcat

Krok 1: Generowanie Keystore i klucza prywatnego (użyj JDK 1.3.1 lub nowszej wersji).

Użyj polecenia:
Unix: $JAVA_HOME/bin/keytool -genkey -keysize 2048 -alias [nazwa_aliasu] -keyalg RSA -keystore [nazwa_pliku_keystore]
Pojawią się puste pola, w które należy wpisać dane dotyczące firmy oraz domeny, jaka ma zostać chroniona. Poniżej znajduje się przykład:

Country Name (C) – dwu znakowy skrót państwa: PL
State or Province (S) - województwo: malopolskie
Locality or City (L) - miasto: Krakow
Organization (O) - nazwa firmy: Ty sp. z o. o.
Organizational Unit (OU) - dział firmy zamawiający certyfikat SSL: IT
Common Name (CN) - pełna nazwa domeny: TwojaDomena.pl

Zmień hasło zabezpieczające - domyślne to "changeit".

Krok 2: Generowanie CSR

Użyj poniższej komendy:
keytool -certreq -keyalg RSA -alias [nazwa_aliasu] -file certreq.csr -keystore [nazwa_pliku_keystore]
Zapisz wygenerowany plik CSR - będziesz go potrzebować po złożeniu zamówienia na certyfikat SSL.