Więcej

Serwery oparte na technologii Java

Generowanie CSR na serwerach opartych na technologii JAVA (wykorzystujących narzędzie keytool).

Do wygenerowania CSR niezbędny jest tzw. keystore, który przechowuje wszystkie klucze i certyfikaty zarządzane przez narzędzie keytool.

Aby stworzyć keystore, użyj polecenia:
keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore domain.keystore
Podaj hasło zabezpieczające keystore i zapamiętaj je do późniejszego użytku.

Pojawią się następujące pytania:

  • What is your first and last name? - podaj imię i nazwisko lub nazwę firmy, dla której ma być wystawiony certyfikat.
  • What is the name of your organizational unit? - podaj nazwę jednostki, oddziału, wydziału etc., dla którego będzie wydany certyfikat (w przypadku osób prywatnych należy powtórzyć imię i nazwisko).
  • What is the name of your organization? - wpisz pełną nazwę firmy lub organizacji, dla której będzie wystawiony certyfikat (w przypadku osób prywatnych należy powtórzyć imię i nazwisko).
  • What is the name of your City or Locality? - podaj miasto, w którym siedzibę (zameldowanie) ma firma (osoba).
  • What is the name of your State or Province? - wpisz nazwę województwa bez polskich znaków.
  • What is the two-letter country code for this unit? - w przypadku Polski są to duże litery PL.

Po podaniu wszystkich informacji, pojawi się prośba o potwierdzenie poprawności podanych danych:
Is CN=Twoja domena, OU=nazwa jednostki, O=pełna nazwa firmy, L=miasto, ST=województwo, C=PL?
Potwierdzenie zakończy tworzenie keystore. Wpisz hasło zabezpieczające klucz certyfikatu.

Teraz możesz już wygenerować CSR używając polecenia:
keytool -certreq -keyalg RSA -file domain.csr -keystore domain.keystore
Zostaniesz poproszony o wpisanie hasła zabezpieczającego dostęp do keystore. Jeśli podane hasło jest poprawne – Twój CSR zostanie wygenerowany.