Więcej

Cisco ACS 3.2

Generowanie CSR i klucza prywatnego odbywa się wg kroków:

1. Zaloguj się do ACS i kliknij System Configuration.
2. Wybierz ACS Certificate Setup.
3. Kliknij Generate Certificate Signing Request i wypełnij formularz Generate New Request:

Poniższe pola są obowiązkowe:
CN=www.CertyfikatySSL.pl - nazwa domeny (w przypadku certyfikatu Multi-Domain oddziel domeny przecinkiem),
O=Firma XYZ SA - organizacja,
L=Cracow - miejscowość,
S=Mazowieckie - województwo,
C=PL - państwo w zapisie dwuliterowym.

Pola nieobowiązkowe:
OU=IT - jednostka organizacyjna

Ważne:
W formularzu nie używaj znaków specjalnych: < > ~ ! @ # $ % ^ / \ ( ) ? , &.

4. W polu Private key file należy podać pełną ścieżkę lokalizacji pliku z kluczem prywatnym. Np. c:\privateKeyFile.pem
5. Ustaw hasło dostępu do pliku (pole Private key password).
6. Z listy Key length wybierz długość klucza szyfrowania (minimum 2048-bit).
7. W polu Digest to sign with zaznacz SHA1.
8. Potwierdź wprowadzone dane klikając Submit.
9. CSR zostanie wyświetlony po prawej stronie. Skopiuj go do Notatnika (razem z liniami BEGIN i END CSR).